logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!
W dniach 20 - 26.02.2014 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja na II edycję szkolenia w ramach projektu.

Projekt skierowany jest wyłącznie do niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), studentów/ek Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć nabycia/uzupełnienia/podwyższenia praktycznych umiejętności z zakresu technik ICT (informacyjnych i komunikacyjnych).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie powinny dostarczyć do siedziby Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące dokumenty:

1)      formularza zgłoszeniowego;
2)      oświadczenia o niepełnosprawności;
3)      oświadczenia potwierdzającego status studenta UPH w Siedlcach.

Kandydaci składający w/w dokumenty, zobligowani są do przedłożenia osobie przyjmującej dokumenty rekrutacyjne:

1)    aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub ZUS (do wglądu);
2)    dowodu osobistego (do wglądu).

Dokumenty powyższe należy złożyć w formie papierowej u p. Anny Kowalczyk, w siedzibie Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Ks. J. Popiełuszki 9, pok. 137)

Dodatkowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskać kontaktując się z p. Anną Kowalczyk osobiście (ul. ks. J. Popiełuszki 9, pok. 137 – Biblioteka Główna UPH, siedziba Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 643 17 39.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności kryteria uczestnictwa, wymagana dokumenty oraz ich wzory określa Regulamin uczestnictwa w projekcie „START(ujemy) z ECDL!”

Dokumenty do pobrania:

Dokument Plik
Regulamin uczestnictwa plik pdf
  Załącznik nr 1 do regulaminu: szczegółowy program kursu plik pdf
  Załącznik nr 2 do regulaminu: formularz zgłoszeniowy plik pdf
  Załącznik nr 3 do regulaminu: oświadczenie o niepełnosprawności plik pdf
  Załącznik nr 4 do regulaminu: oświadczenie o statusie studenta plik pdf