logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
pn. „START(ujemy) z ECDL!” jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych


NR PROJEKTU POKL.09.06.02-14-189/12
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE UDA-POKL.09.06.02-14-189/12-00

Okres realizacji projektu: 2 wrzesień 2013r. - 31 lipiec 2014r.
Wartość projektu: 305 153,12 zł.

Głównym celem projektu jest nabycie przez 48 studentów niepełnosprawnych praktycznych umiejętności w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Część merytoryczną projektu stanowi kurs podstawowej obsługi komputera i wykorzystania technik ICT. Kurs składa się z 4 modułów szkoleniowych obejmujących:
 1. Przetwarzanie tekstów.
 2. Arkusze kalkulacyjne
 3. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 4. Usługi w sieciach informatycznych.

Każdy z w/w modułów kończy się egzaminem przeprowadzonym przez egzaminatora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kurs skierowany jest do 60 osób dorosłych wieku 18 – 64 lata, niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania technik Informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwie edycję kursu. W ramach każdej edycji zaplanowano:
 • 80 godzin szkoleniowych (dla każdej z trzech grup szkoleniowych),
 • przeszkolenie 30 osób,
 • 4 sesje egzaminacyjne (oraz ewentualne egzaminy poprawkowe).

W ramach projektu Uczelnia zapewnia:
 • niezbędne zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe,
 • przeprowadzenie kursu w trybie weekendowym (sobota niedziela),
 • materiały i pomoce dydaktyczne,
 • obecność opiekunów i tłumaczy języka migowego (na zajęciach),
 • dowóz na zajęcia oraz odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania,
 • organizację egzaminów kończących poszczególne moduły szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu i/lub zaświadczenia ukończenia kursu.
Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne.